چـ❤️ـادر خاکی مادر ماییم و نوای بی نوایی بسم لله اگر حریف مایی تقدیم به ساحت مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها این وبلاگ توسط مهدی شبانی ورکانی از استان مرکزی شهرستان دلیجان دبیرستان شهید بهشتی متوسطه دوره دوم پایه دوازدهم رشته ریاضی جهت شرکت در مسابقات فرهنگی هنری آموزش و پرورش تهیه شده است. اینستاگرام www.instgarm.com/ma12di05 توییتر www.twitter.com/ma12di05 کد شامد:1-1-718908-65-0-25 http://chadorekhakiemadar.ir 2019-08-15T17:36:50+01:00 text/html 2019-08-15T05:07:22+01:00 chadorekhakiemadar.ir کارگروه مذهبی حق http://chadorekhakiemadar.ir/post/134 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/147385714.jpg" width="50%" alt=""></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><font face="Mihan-Nassim" size="4"> چادر حــــــــــــــ ....... </font> text/html 2019-08-14T19:38:00+01:00 chadorekhakiemadar.ir کارگروه مذهبی لُطفِ مآدَرَش اَست http://chadorekhakiemadar.ir/post/94 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/be14.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/be14.jpg" alt="" width="334" vspace="0" hspace="0" height="334" border="0" align="bottom"></a></font></div><div> <div><font size="4" face="Mihan-Nassim">ماٰییم</font></div><div><br><font size="4" face="Mihan-Nassim">بُزُرگْ شُده ی</font></div><div><br><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="display: block" dir="auto">خآنِ حُسِیْن ابنْ عَلْی</span></font></div></div> text/html 2019-08-14T11:37:38+01:00 chadorekhakiemadar.ir کارگروه مذهبی حجاب http://chadorekhakiemadar.ir/post/133 <div style="text-align: center;"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/hejabprofilehayatkhalvacom12Copy.jpg" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/hejabprofilehayatkhalvacom12Copy.jpg" width="50%" alt=""></a></div> <font face="Mihan-Nassim" size="4">واژه حجاب در لغت معـــ...<span style="white-space:pre"> </span><span style="white-space:pre"> </span></font><div> </div><div><br></div> text/html 2019-08-14T05:24:41+01:00 chadorekhakiemadar.ir کارگروه مذهبی شبیه مادر http://chadorekhakiemadar.ir/post/132 <div style="text-align: center;"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/0c6ff44f53fd605627fb572a9e78da2ac203e966.jpg" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/0c6ff44f53fd605627fb572a9e78da2ac203e966.jpg" width="50%" alt=""></a></div><font face="Mihan-Nassim" size="4">چادر که ســــ.....</font> text/html 2019-08-14T05:08:40+01:00 chadorekhakiemadar.ir کارگروه مذهبی چرا چادر؟؟؟ http://chadorekhakiemadar.ir/post/131 <div style="text-align: center;"><a href="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRk6z1NtV4VxHTh7Gkh785PGq0YFVoQbLIRogrE-tyVUdla1U-xig" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRk6z1NtV4VxHTh7Gkh785PGq0YFVoQbLIRogrE-tyVUdla1U-xig " wi="" alt=""></a></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">مگر بالا تر سیــــ...</span></div> text/html 2019-08-14T03:30:00+01:00 chadorekhakiemadar.ir کارگروه مذهبی چادریـها فرشته اند http://chadorekhakiemadar.ir/post/70 <font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/dakhi.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/dakhi.jpg" alt="" width="376" vspace="0" hspace="0" height="376" border="0" align="bottom"></a></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim">سرباز سربـاز اسـت ...</font></div><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font> text/html 2019-08-08T03:30:00+01:00 chadorekhakiemadar.ir کارگروه مذهبی قدر چادرتونو بدونید http://chadorekhakiemadar.ir/post/121 <div align="center"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/photo20190605098.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/photo20190605098.jpg" alt=""  ="" width="40%" vspace="0" hspace="0" height="60%" border="0" align="bottom"></a><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim">عـــرقی که زنــی زیر چــادر می ر...<br></font></div> text/html 2019-08-01T03:30:00+01:00 chadorekhakiemadar.ir کارگروه مذهبی بالاتر از سیاهی رنگی نیست http://chadorekhakiemadar.ir/post/102 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> <img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/photo2019050124.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" height="250" border="0" align="bottom"></font><br></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim">❤️روسیـاه میشوند وقـتی ... </font><br></div> text/html 2019-07-22T03:30:00+01:00 chadorekhakiemadar.ir کارگروه مذهبی زهرایی بمان http://chadorekhakiemadar.ir/post/129 <div align="center"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/n00004837s.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/n00004837s.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" height="65%" border="0" align="bottom"></a><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim">شلمچه&nbsp; بویـــــ.....</font></div> text/html 2019-07-17T03:30:00+01:00 chadorekhakiemadar.ir کارگروه مذهبی حجاب فاطمی http://chadorekhakiemadar.ir/post/128 <div align="center"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/photo2019062725303.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/photo2019062725303.jpg" he="" alt="" vspace="0" hspace="0" height="85%" border="0" align="bottom"></a><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><div><span id="res-215" class="hl refined" style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; box-sizing: border-box; border: 0px; font-weight: bold; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer;">وقتی</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;که شهید شُد بدنــــ...</span></div> text/html 2019-07-12T03:30:00+01:00 chadorekhakiemadar.ir کارگروه مذهبی چادرانه 3 http://chadorekhakiemadar.ir/post/127 <div style="text-align: center;"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/photo20190626163909.jpg" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/photo20190626163909.jpg" width="50%" alt=""></a></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim">#چادرانه<br><font size="1">&nbsp; </font><br></font></div><font size="4" face="Mihan-Nassim">چفیه... <br><br></font> text/html 2019-07-06T03:30:00+01:00 chadorekhakiemadar.ir کارگروه مذهبی قهرمان من http://chadorekhakiemadar.ir/post/126 <a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/photo2019026162947.jpg" target="_blank" title=""><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/photo2019026162947.jpg" width="50%" height="80%"  ="" alt=""></div><div></div></a><div><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;#خوش_تیپ </font></div><font size="1">&nbsp;</font><div><font size="4" face="Mihan-Nassim">به ابراهیم گفتم : خوش تیپ و خوشــــ .....</font></div> text/html 2019-07-01T03:30:00+01:00 chadorekhakiemadar.ir کارگروه مذهبی بی هنری یعنی ... http://chadorekhakiemadar.ir/post/125 <div style="text-align: center;"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/photo201906211839.jpg" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/photo201906211839.jpg"  ="" width="50%"></a></div> <font size="4" face="Mihan-Nassim">علت کینه نظام سلطه از حجابـــ.....</font> text/html 2019-06-24T03:30:00+01:00 chadorekhakiemadar.ir کارگروه مذهبی #به_رسم_رفاقت_دعای‌_شهادت http://chadorekhakiemadar.ir/post/124 <font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/photo20190609014153.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/photo20190609014153.jpg" alt=""  ="" width="50%" vspace="0" hspace="0" height="80%" border="0" align="bottom"><br></a></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim">خواهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم !!!!!<br>از پر چادرتـ.......</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div> text/html 2019-06-19T03:30:00+01:00 chadorekhakiemadar.ir کارگروه مذهبی چادری بودنم از دعای خیر مادره http://chadorekhakiemadar.ir/post/123 <font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/ing45754.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/ing45754.jpg" alt="" hieght="65%" width="40%" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim">خواهے نشوے همرنگـ....<br><br></font></div>